ERR (3): E_USER_ERROR: Smarty error: the $cache_dir 'ztemp/Theme_cache' does not exist, or is not a directory. w pliku Smarty.class.php w linii 1094
Lekka Piechota Obrony Terytorialnej - regulamin
ERR (3): E_USER_ERROR: Smarty error: the $cache_dir 'ztemp/view_cache' does not exist, or is not a directory. w pliku Smarty.class.php w linii 1094
ERR (3): E_USER_ERROR: Smarty error: the $cache_dir 'ztemp/view_cache' does not exist, or is not a directory. w pliku Smarty.class.php w linii 1094

Kto jest online

46 gości on-line.


Mini statystykiWsparcie


Obrona Terytorialna


WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
WARN (4): E_USER_WARNING: Base directory ztemp/purifierCache does not exist, please create or change using %Cache.SerializerPath w pliku Serializer.php w linii 133
ERR (3): E_USER_ERROR: Smarty error: the $cache_dir 'ztemp/view_cache' does not exist, or is not a directory. w pliku Smarty.class.php w linii 1094
ERR (3): E_USER_ERROR: Smarty error: the $cache_dir 'ztemp/view_cache' does not exist, or is not a directory. w pliku Smarty.class.php w linii 1094
ERR (3): E_USER_ERROR: Smarty error: the $cache_dir 'ztemp/view_cache' does not exist, or is not a directory. w pliku Smarty.class.php w linii 1094

Regulamin Organizacyjny
Projektu Szkoleniowego "Lekka Piechota Obrony Terytorialnej"

I. Zagadnienia ogólne.

1. Projekt szkoleniowy "Lekka Piechota Obrony Terytorialnej" zwany dalej: LPOT, jest programem szkoleniowym Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl - Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej (dalej: ON.pl) powoływanym na podstawie art. 8 pkt. 1 i pkt. 2 Statutu i skierowany jest do członków stowarzyszenia zainteresowanych szkoleniem Lekkiej Piechoty oraz do innych organizacji i zorganizowanych grup proobronnych.

2. Dowódca projektu powoływany jest uchwałą Zarządu Stowarzyszenia ON.pl i podlega bezpośrednio Zarządowi Stowarzyszenia.

3. LPOT może używać własnych regulaminów oraz programów szkoleniowych zatwierdzonych przez Dowództwo projektu.

4. LPOT może używać własnego proporca, oznak i emblematu oraz pieczęci głównej jak również indywidualnie numerowanych pieczęci instruktorskich używanych tylko do celów szkoleniowych i potwierdzające udział w szkoleniach.

5. Uczestnicy programu są osobami o pełnej zdolności do czynności prawnych.

6. Do programu należeć mogą członkowie tworzący pododdziały i oddziały Lekkiej Piechoty. W ramach projektu dowództwo może powoływać następujące elementy organizacyjne:
- bataliony lekkiej piechoty (formowane doraźnie na czas szkoleń i ćwiczeń),
- kompanie i plutony lekkiej piechoty (formowane na terenie jednego lub kilku sąsiadujących ze sobą powiatów lub regionu); pododdziały te są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi na szczeblu powiatowym lub regionalnym,
- drużyny lekkiej piechoty (jako pododdziały organizacyjne na szczeblu gminy lub miejscowości wchodzące w skład plutonu lekkiej piechoty w rejonie odpowiedzialności),
- samodzielne drużyny lekkiej piechoty (jako pododdziały specjalistyczne podporządkowane bezpośrednio dowódcy regionalnemu, np: łączności, dowodzenia, rozpoznania).

7. Z uwagi na ochotniczy udział w projekcie stopnie oraz funkcje pełnione w innych organizacjach, służbach mundurowych nie są honorowane, a uczestnicy zobowiązują się do akceptacji podczas szkoleń hierarchii obowiązującej w LPOT.

II. Struktura organizacyjna i kompetencje.

1. Projekt składa się z:
- dowództwa LPOT,
- pododdziałów lekkiej piechoty /drużyny, plutony, kompanie/,
- pododdziałów i oddziałów lekkiej piechoty formowanych doraźnie na czas kursów, szkoleń i ćwiczeń,

2. W skład Dowództwa wchodzą:
- dowódca projektu,
- szef szkolenia /zastępca dowódcy projektu/,
- sekcja ds. organizacyjno - kadrowych,
- specjalista ds. informacji i promocji,
- sekcja ds. logistyki i wyposażenia,
- dowódcy regionalni /obszar województwa lub jego wydzielonej części/.

3. Skład dowództwa /oprócz dowódcy programu/ powoływany jest rozkazem d-cy projektu LPOT.

4. Dowódca LPOT nadzoruje działalność wszystkich pododdziałów projektu i wraz z zespołem dowodzenia jest odpowiedzialny za:
- administrowanie strukturą projektu,
- wykonywanie zarządzeń i instrukcji Zarządu Stowarzyszenia ON.pl,
- realizację programu szkolenia oraz współpracę na rzecz jego realizacji z Jednostkami Wojskowymi, administracją publiczną, służbami mundurowymi oraz strukturami zarządzania kryzysowego,
- składanie Zarządowi Stowarzyszenia ON.pl sprawozdań oraz wniosków jeżeli są wymagane,
- prowadzenie i przechowywanie oraz archiwizowanie dokumentacji dotyczącej działalności programu,
- podejmowanie działań zmierzających do podniesienia prestiżu programu oraz organizacji, a także służących ich rozwojowi.

5. Pododdziały LPOT zorganizowane są następująco:
- drużyna /skład 2 - 3 sekcje/ - od 8 do 12 osób,
- pluton /skład 2 - 4 drużyny plus sekcja dowodzenia plutonu/,
- kompania /skład 2 - 4 plutony plus drużyna dowodzenia kompanii/,

6. Do zadań dowódców poszczególnych szczebli należy:
- organizacja funkcjonowania pododdziału na terenie jego aktywności,
- wcielanie w życie i nadzorowanie wykonywania poleceń, zarządzeń i rozkazów wyższego szczebla,
- nadzorowanie i realizacja programów szkolenia,
- kontrolowanie sprawności i dyscypliny organizacyjnej w podległych pododdziałach,
- składanie dowódcom wyższego szczebla sprawozdań z działalności szkoleniowej oraz stanu pododdziałów:
a. dowódca regionalny d-cy LPOT /raz na pół roku/
b. dowódcy pododdziałów do d-cy regionalnego /raz na kwartał/
- prowadzenie ewidencji szkoleniowej i jej kontrola,
- powoływanie i rozwiązywanie pododdziałów podległego szczebla,
- powoływanie i odwoływanie dowódców podległego szczebla,
- prowadzenie gospodarki materiałowej i finansowej niezbędnych do funkcjonowania pododdziału.

7. Oddziały LPOT /bataliony/ formowane na czas ćwiczeń mają strukturę organizacyjną dostosowaną do charakteru ćwiczenia.

III. Zasady tworzenia i rozwiązywania pododdziałów LPOT, podległość organizacyjna.

1. Pododdział tworzony jako pierwszy na terenie regionu "kadrowy" powoływany jest na mocy rozkazu dowódcy LPOT uwzględniając potrzeby oraz możliwości szkoleniowe, etatowe i logistyczne oraz zapotrzebowanie regionalne.
Pododdział tworzony jest na wniosek co najmniej 8 osób zainteresowanych stworzeniem pododdziału skierowany do d-cy LPOT.
Dowódca LPOT na wniosek zainteresowanych wydaje rozkaz o:
- utworzeniu pododdziału i jego przyporządkowaniu,
- nadaniu mu nazwy,
- mianowaniu dowódcy,
- określeniu rejonu/obszaru odpowiedzialności.

2. Wszystkie kolejne pododdziały funkcjonujące na terenie regionu tworzone są na mocy rozkazu dowódcy regionalnego i są jemu podporządkowane w zakresie wszystkich działań związanych z realizacją projektu LPOT.

3. Przyjmuje się zasadę, że dla uproszczenia nazewnictwa w obiegu publicznym poszczególne województwa lub regiony przyjmują nazwy związane z terenem ich działania: np: Pomorska OT, Lubuska OT, Podkarpacka OT, Podhalańska OT, itd.

4. Każdy kolejny powstały pododdział w regionie otrzymuje swój kolejny numer i nazwę np:
1 przemyski pluton Podkarpackiej OT, 5 samodzielna bieszczadzka drużyna Podkarpackiej OT.

5. Rozwiązanie pododdziału następuje w przypadku złamania postanowień Statutu ON.pl lub regulaminu projektu szkoleniowego LPOT oraz braku aktywności szkoleniowej.

IV. Nabywanie i utrata członkostwa.

1. Każdy indywidualny uczestnik projektu musi spełnić następujące warunki:
- uzyskać status co najmniej kandydata na członka zwyczajnego stowarzyszenia ON.pl,
- zapoznać się z regulaminami projektu,
- skompletować umundurowanie i podstawowe wyposażenie określone w załączniku,
- odbyć rozmowę kwalifikacyjną z dowódcą pododdziału, do którego chciałby przynależeć,
- przedstawić dowódcy LPOT zaświadczenie o niekaralności uzyskane z Krajowego Rejestru Karnego.

2. Każda samodzielna jednostka organizacyjna wchodząca w skład innej organizacji chcąca realizować szkolenie w ramach projektu LPOT zobowiązana jest podpisać dokument porozumienia o współdziałaniu. Dokument podpisują dowódca projektu LPOT oraz dowódca (lider) jednostki organizacyjnej wydzielającej pododdział. Dokument dotyczy szczegółowych zasad kooperacji ustanowionych na podstawie treści załącznika do niniejszego regulaminu.

3. Po spełnieniu w/w warunków dowódca pododdziału stosownym rozkazem przydziela kandydata do drużyny i określa jego funkcję, od tej chwili uczestnik projektu ma prawo do noszenia odznaki LPOT.

4. Udział w projekcie ustaje zgodnie z warunkami zapisanymi w Statucie ON.pl art. 19 oraz w przypadku braku aktywności szkoleniowej. W takim przypadku d-ca pododdziału powyższy fakt stwierdza stosownym rozkazem. Odwołanie od decyzji d-cy pododdziału w przypadku braku aktywności szkoleniowej może nastąpić do dowódcy projektu w terminie 14 dni od wydania decyzji.

Dla pododdziałów innych organizacji członkostwo ustaje na zasadach zawartych w porozumieniu o współdziałaniu.

V. System szkolenia i zasady jego weryfikacji.

1. Głównym przesłaniem funkcjonowania programu jest jego służebność na rzecz podnoszenia poziomu wyszkolenia podstawowego jego uczestników przekładająca się na możliwość ich zagospodarowania w systemie WOT. Cel realizowany jest poprzez:
- Uczestnictwo w szkoleniach paramilitarnych organizowanych w ramach projektu.
- Uczestnictwo w zewnętrznych szkoleniach ukierunkowanych na zdobywanie wiedzy i umiejętności specjalistycznych możliwych do wykorzystania przez pododdziały lekkiej piechoty.
- Uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez jednostki wojskowe oraz centra szkolenia mających na celu uzyskiwanie umiejętności z zakresu współdziałania z wojskami operacyjnymi, dowodzenia pododdziałami do szczebla plutonu, uzyskiwania umiejętności specjalistycznych.
- Budowę i doskonalenie własnego systemu szkoleniowego opierającego się na założeniach aktywności weekendowej oraz kursowej.

2. Podstawy szkolenia są oparte na:
- programie szkolenia LPOT zatwierdzonym przez Zarząd Stowarzyszenia ON.pl
- (po opracowaniu) programie szkolenia WOT.

3. Weryfikacja poziomu wiedzy i wyszkolenia odbywa się na podstawie systemu, na który składają się:
- Sprawdzian certyfikacyjny po podstawowym okresie szkolenia.
Celem jest zweryfikowanie nabytej wiedzy i umiejętności z podstaw działania pojedynczego żołnierza na polu walki.
- Sprawdzian certyfikacyjny po okresie szkolenia na poziomie sekcji oraz drużyny.
Celem jest zweryfikowanie nabytej wiedzy i umiejętności na poziomie współdziałania na poziomie sekcji oraz drużyny.
- Ćwiczenie certyfikacyjno - zgrywające po okresie szkolenia na poziomie plutonu.
Celem jest zweryfikowanie poziomu wyszkolenia plutonu na podstawie realizacji dwudobowego ćwiczenia taktycznego.

4. Ze sprawdzianu certyfikacyjnego po podstawowym okresie szkolenia zwolnieni są:
- żołnierze służby czynnej,
- żołnierze rezerwy WP /szeregowi, podoficerowie, oficerowie/,
- żołnierze po odbyciu służby przygotowawczej,
- żołnierze NSR,
- osoby, które w innych organizacjach paramilitarnych odbyły szkolenie podstawowe zbieżne z programem szkolenia LPOT oraz mogą ten fakt potwierdzić.
Decyzję zwolnienia w/w podejmuje dowódca regionalny na podstawie stosownego rozkazu.

5. Rozwiązania szczegółowe określa Regulamin Certyfikacji LPOT.

VI. Postanowienia końcowe.

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia stosownym rozkazem dowódcy projektu.